کوروش بزرگ (Cyrus The Great)

48:33
 
공유
 

Manage episode 275542900 series 2772679
Player FM과 저희 커뮤니티의 laey wick and Laey wick 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
منابع: Herodote I Ibid II Selon Herodote Xenophon,Cyropedie Daniel V,26-28 Chroniques babyloniennes Sur ce Poin voir larticle de Wilhelm Eilers,Acta Iranica iranicaonline.org/articles/bahman-son-of-esfandiar آثارالباقیه - ابوریحان بیرونی - ترجمه اکبر داناسرشت - انتشارات امیر کبیر متون باستانی خاور نزدیک مربوط به عهد عتیق,دانشگاه پرینستون

13 에피소드