NASA 공개
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
NASA's Curious Universe

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Unsubscribe
Unsubscribe
매달
 
Come get curious with NASA. As an official NASA podcast, Curious Universe brings you mind-blowing science and space adventures you won't find anywhere else. Explore the cosmos alongside astronauts, scientists, engineers, and other top NASA experts who are achieving remarkable feats in science, space exploration, and aeronautics. Learn something new about the wild and wonderful universe we share. All you need to get started is a little curiosity. NASA's Curious Universe is an official NASA po ...
  continue reading
 
Nasanta’s Reel is a Jamaican Christian podcast chronicled by Shakira Ferron, popularly known as Nasanta Laah. Nasanta shares REEL events that impact her through audio reels. Some stories are told through her perspective while others are contributed by REEL and willing souls across the globe. Nasanta's Reel is targeted at persons who require REEL encouragements. If you’ve chosen to listen to her then welcome to the REEL family 💜 Keeping up with Nasanta Laah: Instagram: https://www.instagram.c ...
  continue reading
 
Artwork

1
NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

NASA 逐工一幅天文圖 APOD Taigi

Unsubscribe
Unsubscribe
매일
 
「逐工一幅天文圖 APOD Taigi」Podcast 是 NASA Astronomy Picture of the Day 台語版的有聲頻道。逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者為你解說。 https://apod.tw/ Powered by Firstory Hosting
  continue reading
 
Artwork

1
NASACast Audio

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Unsubscribe
Unsubscribe
매달
 
NASACast combines the content of all the NASACast subject area podcasts into a single omnibus podcast. Here you'll find the latest news and features on NASA's missions as well as the popular "This Week @NASA" newsreel.
  continue reading
 
NAGMAHAL- NASAKTAN-NAGFREELANCING Kung ikaw ay nagmahal, minahal, nagmamahal. At kung ikaw ay nasaktan, sinaktan, nasasaktan. At kung ikaw ay aspiring freelancer, business owner, service provider, CEO, na nangangarap ng time freedom, financial freedom and wealthy life. Millenial ka man or Genz. Nagmahal-Nasaktan-Nagfreelancing the podcast is right for you. Filipino freelancer, agency owner, social media, and leadership coach Katt Christine will share her Zero to CEO journey, stories, experie ...
  continue reading
 
Nasal Tanners is the go-to destination for achieving a natural-looking, sun-kissed glow without the harmful effects of UV rays. Our innovative nasal tanning spray is formulated with high-quality, skin-friendly ingredients to deliver a streak-free, even tan that lasts for days. Our commitment to safety, effectiveness, and customer satisfaction has earned us a loyal following among beauty enthusiasts and professionals alike. Whether you’re looking to enhance your natural complexion or maintain ...
  continue reading
 
Artwork

1
NASAA Storytellers

National Association of State Approving Agencies (NASAA)

Unsubscribe
Unsubscribe
매달
 
These are the personal stories of members of the National Association of State Approving Agencies, the agency charged with protecting the integrity of the GI Bill. Hear the stories of military veterans, family members, and those who are concerned
  continue reading
 
Loading …
show series
 
北半球 1 月份 ê 月圓就 叫做 狼月。新曆年 ê 頭一个月圓,就 ùi Las Campanas 天文台後壁 peh 起來,成做這个戲劇性 ê 地月景色。前景 ê 天文台是 Magellan 望遠鏡,就敢若是一對天文目睭 咧看遠方。這是一組兩台 ê 雙生仔望遠鏡,直徑有 6.5 公尺遐爾大。這張速翕相片是用長焦鏡頭 翕 智利 Atacama 沙漠 敧敧曲曲 ê 地景。翕相 ê 地點是 離天文台 14 公里遠,kah 月球表面 差 38 萬 4000 公里 遠。舊曆年 ê 頭一个月圓,就叫做 雪月,會 tī 2 月 24 peh 起來。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.…
  continue reading
 
你若是 ùi 這个 樓梯 直直行 tùi 銀河去,會發生啥物代誌?欲回答這个問題進前,咱愛先來了解這个美麗 ê 夜空。上引人注意 ê 部份是 銀河系 這个大隱痀橋,這條 光帶 是咱銀河系中央 ê 銀河盤。伊是 直--ê,毋過因為這張闊幅 ê 合成影像,予伊看起來去予拗彎去。銀河系頭前有足濟恆星,恆星隱痀橋 下底 發白光 ê 恆星 是 牛郎星,頂懸發藍光 ê 是 織女星。倒爿是發青光 ê 氣體,伊下底是發黃光 ê 雲。這張相片 是頂個月 tī 北 大西洋 ê 葡萄牙 Madeira 島 翕--ê。啊著!等你 peh 樓梯 peh 到上頂懸,欣賞 這个美麗 ê 夜空了後,你應該就會 ùi 樓梯 ê 另外一爿 行落去矣! ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the D…
  continue reading
 
In today's captivating episode, "Single and Striving is Not Idling and Watching Porn," Nasanta offers profound insights through the stories of David and Bathsheba, Adam and Eve, and her own personal journey. Guided by the teachings of 2 Samuel 11-12, she provides invaluable advice for singles on transforming their downtime into purposeful moments, …
  continue reading
 
4 月 11 這工,國際太空站 第 59 號 探險隊 tī 加拿大 魁北克省 天頂 400 公里懸 ê 所在,翕著足大港 ê St. Lawrence 河 kah 足趣味 ê 圓箍仔形湖。中央正爿有一个 現代化 ê 水庫,就 tī 這个直徑 100 公里大、古早時代就有,毋閣去予侵蝕留落來 ê 隕石坑內底。Tī 軌道頂懸 看這个古早時代就有 ê 隕石坑是足清楚--ê。這表示講,地球定定受著 太空石頭 ê 威脅。Manicouagan 隕石坑已經有 2 億外年 ê 歷史矣。伊可能是去予直徑 5 公里大 ê 石頭挵出來--ê。目前咱猶袂揣著會 tī 紲落來 100 冬內 挵著地球 ê 小行星。NASA 行星防禦協調辦公室 逐個月攏會 公佈新 ê 資料,包括 近地天體 最近 ê 特寫相片,kah …
  continue reading
 
伊轉來矣!日頭頂懸彼个有名 ê 太陽活跳區 AR 3664,會 tī 地球產生 咱看會著 ê 極光。伊 這個月初 踅到日頭後壁去,這馬閣踅轉來矣,猶閣活跳跳。太陽活跳區 AR 3664 昨昏拄踅轉來地球這爿,而且閣一擺爆發 能量足強 ê X 級 太陽爍光。這支影片主要是欲翕 ùi 倒爿下跤踅轉來 ê 太陽活跳區。這是 NASA 踅地球 ê 太陽動力學衛星天文台 昨昏 tī 紫外線波段 翕--ê。這支影片是 太陽自轉 24 點鐘 ê 縮時攝影影片。咱注意看影片 2 秒 ê 時陣,倒爿下跤 煏出 足強 ê 太陽爍光。這寡 ùi 太陽爍光 kah 日冕物質噴射 (CME) 來--ê 高能粒子,袂直接挵著地球產生極光。毋過科學家會 tī 紲落來 2 禮拜 繼續觀察 這个 面對地球、無四常 ê 太陽活…
  continue reading
 
咱 ê 日頭是發生啥物代誌?無啥物代誌啦!伊只是 擲一條太陽絲出來 爾爾。2012 年中,雄雄有一條 日珥 噴到太空中,產生能量足懸 ê 日冕物質噴射 (CME)。太陽磁場一直咧變化,予這條 日珥 擋 幾若工。嘛因為太陽 磁場 一直咧變化,所以日珥噴出來 ê 時間 誠歹臆。咱會當 tī 踅地球行 ê 太陽動力學衛星天文台 翕 ê 特寫 相片內底,看著太陽表面 ê 爆炸。這个爆炸會 kā 電子 kah 離子 送入去 太陽系內底。其中有一寡 3 工前才拄到地球,kah 地球 磁層 相挵,產生咱看會著 ê 極光。咱會當 ùi 紫外光 影像 看著 日珥 爆發。這寡噴出來 ê 日珥 頂懸,是 出現 tī 太陽活跳區 週邊 ê 電漿箍仔。太陽活動是 11 年一个週期。伊這馬是愈來愈倚伊 活動力上強 ê …
  continue reading
 
天頂彼个光點是啥物?這可能是咱定定會問 ê 問題。這个問題會當 ùi 幾若个簡單 ê 觀察揣著答案。比論講,伊敢有 leh 振動?抑是 leh 爍咧爍咧?若是有,而且若是你蹛 tī 市區,按呢彼个可能是飛龍機。因為飛龍機實在是濟到有賰,市區 ê 光線 嘛傷光矣,kah in 比起來,恆星 kah 衛星 傷暗,看無。若是無,而且若是你蹛 ê 所在離市區較遠,按呢彼个光點可能是 金星 抑是 火星。若是金星,伊會 tī 日出進前抑是日頭落山了後,出現 tī 地平線附近。有當時仔 tī 地平線附近,拄著 leh 飛 ê、較遠 ê 飛龍機,是有較困難講伊是飛龍機抑是 較光 ê 行星。毋閣就算是按呢,咱觀察伊 ê 動作幾分鐘仔了後,to̍h 會知影伊是毋是飛龍機矣。按呢若是猶無清楚欲按怎?這張圖表 雖然…
  continue reading
 
這幅深空視野拼鬥圖 leh 展示一个 hŏng 足讚嘆 ê 景色,這是 James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 紀錄 loài ê 星系團 Abell 2744。Abell 2744 嘛叫做 Pandora 星系團,伊敢若是 3 个無仝 ê 大質量星系團合併 ê 結果。伊就 tī 玉夫座方向 35 億光年遠 ê 所在。這个大型星系團 因為 內底攏是烏暗物質,所以伊就 kā 時空扭曲去,這个 重力透鏡 效應嘛 影響著 閣較遠方 ê 天體。比 Pandora 星系團閣較紅 ê 天體,有足濟攏是受著透鏡效應 ê 影響,in 大部份攏是早期宇宙 ê 遙遠星系。受著透鏡效應扭曲 ê 影響,in ê 影像 去予搝長、拗彎,變做弧形。是講影像內底這寡 特別 ê 繞射光針,是銀河內 ê 前景星。…
  continue reading
 
這个宇宙氣波去予大質量恆星 ê 高溫、高速恆星風吹 kah 遮爾大。伊去予編做 Sharpless 2-308,tī 大隻狗(大犬座)方向 5000 光年遠 ê 所在,比一粒月娘 tī 天頂 ê 寸尺閣較闊。按照這个距離來推算,這个直徑 差不多是 60 光年長。產生這个氣波 ê 大質量恆星是 Wolf-Rayet 星,to̍h 是星雲 中央附近 上光彼粒。Wolf-Rayet 星 ê 質量比太陽閣跤大 20 倍,伊應該是大質量恆星演化過程中,變做超新星進前 一个較短 ê 階段。Wolf-Rayet 星 ê 高速恆星風 tī 演化早期,會掃過行較慢 ê 物質,製造氣波形體 ê 星雲。這个 去予風歕出來 ê 星雲差不多有 7 萬歲 矣。這幅 深空影像 ê 狹頻濾鏡有翕著較暗 ê 發射線。影像內底…
  continue reading
 
華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 4565 ùi 咱地球 kā 看是側向--ê。因為伊狹狹--ê,所以伊嘛叫做 繡針星系。這个光-iàⁿ-iàⁿ ê NGC 4565 tùi 天文觀測團 ê 群眾來講,是北天關注 ê 目標,伊就 tī 暗暗毋閣整齊 ê 后鬃座 遐。這个清楚閣多彩 ê 影像,看會著星系中心有一个 盒仔形、脹脹 ê 星系核。有一條 閘光 ê 塗粉帶,就迒 tī NGC 4565 薄薄 ê 星系盤遐。NGC 4565 離咱有 4000 萬 光年 遠,伊 ê 闊度有 10 萬光年闊。因為咱用細台天文望遠鏡就揣會著 NGC 4565 矣,所以 天文愛好者 認為講,這个遮爾出眾 ê 天體無 tī Messier 星表內底,應該是 伊編星表 ê 時陣 kā 落勾去矣。 ——— 這是 NASA…
  continue reading
 
On today’s episode, we dive into “Single and Striving: Sleeping, Fashion, and Bleeding.” This isn’t what you think it is, nor is it a deception.Join Nasanta as she unpacks each point through the stories of Adam, Eve, and Jesus, guided by Genesis 2. This must-listen episode will help singles appreciate their season and understand the work God wants …
  continue reading
 
這幅望遠鏡南天景色內底有 烏-mih-mà ê 烏雲 kah 光-iàⁿ-iàⁿ ê 星雲。這表示講遮有足濟少年恆星,恆星形成 ê 活動嘛 真鬧熱。In chhāi tī 干焦 650 光年遠 ê 所在爾爾,踮 變色杜定分子雲複合體 kah 本地波 ê 邊界。Tī 1946 年編 ê Cederblad 目錄內底,有少年恆星 ê 恆星形成區 去予當做是厚塗粉 ê 反射星雲。這个目錄內底閣有 C-形 ê Cederblad 110,to̍h tī 相片倒爿中央。藍色 ê Cederblad 111 to̍h tī 伊 ê 下跤。這張相片內底閣有一个足顯目 ê 部份,是 柑仔色、V-形 ê 變色杜定紅外線星雲 (Cha IRN)。彼是去予新形成 ê 低質量恆星 ê 物質流 kā 雕出來 ê 形體…
  continue reading
 
捲螺仔星系 NGC 3169 看起來就敢若是一蜷宇宙膨紗當咧散--開。伊離咱有 7000 萬光年遠,就 tī 光光 ê 軒轅十四 南方、暗暗 ê 六分儀座 遐。倒爿 ê NGC 3169 kah 伊邊仔 ê NGC 3166 發生 重力交互作用,所以 in ê 捲螺仔手骨就去予搝出來,變做潮汐尾溜。落尾這寡星系會合併做一个,這是 本地宇宙 內底較光 ê 星系 ê 共同運命。Tī 這張深空 ê 彩色 星系團體相片 內底,搝長 ê 恆星流 表示講,遮當咧進行重力交互作用。照研究小組估算 ê 距離 40 萬光年來算,這个 望遠鏡視野 差不多有 20 角分遐爾大。這張相片正爿閣有一个較細、較藍 ê NGC 3165。咱知影 NGC 3169 ê 光譜範圍是 ùi 電波 到 X 光。伊 ê 核心有一个…
  continue reading
 
有一个明亮 ê 青色極光迒過規个天頂。這个極光景色是 2016 年 tī 瑞典 Östersund ê 庄跤翕--ê。攝影師 kā 6 張相片合併做這張欲 180 度 ê 全景圖。這个 極光 上引人注意 ê 部份就是伊 ê 外形就親像是虹。前景是 Storsjön 湖,極光後壁 ê 天頂有幾若个咱熟似 ê 星座 kah 北極星。是講誠拄仔,極光 無閘著 倒爿下跤 ê 月娘。極光出現了後 隔轉工,太陽日冕 頂懸出現 一大空,予能量特別懸 ê 粒子流入去 太陽系 內底。青色極光 是 地球頂層大氣 內底 ê 酸素 原子 kah 電子 重新結合產生--ê。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.…
  continue reading
 
氣體雲敢會 kā 星系食去?按呢問 to̍h 毋著矣!這張相片 內底奇怪「生物」ê「跤爪」是一个叫做 彗星雲球 ê 氣體雲。毋閣這个雲球 已經破去 矣。彗星 雲球 ê 特徵是有 厚塗粉 ê 頭部 kah 搝長 ê 尾溜。這个特徵予彗星 雲球 tī 視覺上看起來敢若親像是 彗星,毋閣實際上 in 兩个差足濟 ê。雲球 較捷是恆星誕生 ê 所在,頭部彼搭有足濟少年 ê 恆星。這款天體 ê 頭部會破去 ê 原因,到今猶毋知。雲球倒爿 ê 星系 足大、足遠 ê,伊只是 拄仔好疊 tī CG4 附近爾爾。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:https://apod.…
  continue reading
 
這看起來敢若是暗暝 ê 景色,毋過天頂有一部份是茄仔色 ê 光。其實這是 2024 年 5 月 10 號暗暝,這工 tī 世界無仝所在 ê 人攏報講,天頂出現美麗 ê 極光。這張相片是今仔日翻點了後 tī 美國 Wisconsin 州 Arlington 翕--ê。這張全景圖是 kā 幾若張 感光 6 秒 ê 相片疊出來--ê,相片以 北方 為中心,佔天頂 三分二 ê 範圍。資料有做一寡處理,包括加強色水,kah kā 電線刣掉。 前景 ê 攝影師報講,極光 敢若是 ùi 頭頂某一點發出來--ê,毋過干焦 kā 北方 天頂照予光爾爾。極光 ê 高能粒子是幾若工前 ùi 有足濟太陽烏子 ê 太陽活跳區 AR 3664 噴出來 ê 日冕物質噴射 來--ê。這个 大型太陽活跳區,頂禮拜踅到 太陽後…
  continue reading
 
這是一个飛入去太陽系上大粒 ê 氣態巨行星,木星,ê 頂層大氣 ê 模擬動畫。這段精彩 ê 動畫 是利用 踅木星 ê Juno 太空船 頂懸 ê JunoCam kah 微波輻射儀 ê 影像資料做出來--ê。影片會 ùi 木星南半球 ê 木星雲 頂懸 3000 公里 ê 所在開始,而且倒爿邊仔有進度條 kā 你講,你這馬已經飛到佗位矣。海拔愈低,表示你飛入去木星 ê 大紅斑 愈深,木星 ê 溫度就愈懸。Juno 太空船 ê 資料 kā 咱講,大紅斑這个太陽系上大 ê 風暴系統,其實佔木星大氣層 300 公里遐爾深。Kah 這比起來,地球海洋上深 才 11 公里爾爾。毋過 免煩惱 你 tī 木星飛傷深,因為 你會閣飛轉來。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of th…
  continue reading
 
Tī 這个彩色夜景內底,這寡 恆星軌跡 ê 優雅弧線,反映 ê 是地球逐工 ê 自轉。為著欲製造這張 縮時攝影 合成相片,攝影師 tī 5 月 12 這工 tiàm 美國 紐約 Catskills 區 ê Ashokan 水庫 水岸,kā kha-mé-lah 固定 tī 三跤馬頂懸,連紲翕幾若張相片。北極星 就 tī 恆星軌跡弧線 ê 中心附近。倒爿較大箍 ê 恆星軌跡 是頂月眉,投影 tī 水庫頂懸,產生強烈 ê 倒影。因為 強烈 ê 太陽活動 引起 最近 ê 地磁風暴,所以 真罕得看著 ê 彩色北極光,嘛 tī 有 北極星 kah 北天極 ê 夜空中閃閃爍爍。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:http…
  continue reading
 
This is the Season 4 premiere of Nasanta’s Reel podcast! This season, we're diving into "Single and Striving.” In this premiere, host Nasanta Laah breaks down what it truly means to be single and striving, and she explores the powerful concept of “Single and Striving is Warfare” with Ephesians 6:10-20 as our guide. Don't miss out! Listen now and sh…
  continue reading
 
這幅 構圖袂䆀 ê 組合影像 是 tī 紐西蘭南島 附近 ê Banks 半島向南方看過去 ê 景色。前景是 底部去予海水侵蝕去 ê 尖塔岩石,天頂有南十字星群,中央是地球南天極附近。這張南半球 ê 夜空相片是 5 月 11 翕--ê,tī 這个有天星 kah 海洋 ê 景色內底,上顯目 ê 是活潑 ê 南極極光。閃閃爍爍 ê 南極 極光表演 是強烈 ê 地磁風暴引起 ê 現象,予北半球 kah 南半球 ê 觀星者歡喜甲。這款極端 ê 太空天氣 是 太陽活跳區 AR 3664 ê 日冕物質噴射 (CME) 引起--ê。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.nasa.gov/ 台文版:h…
  continue reading
 
恆星形成過程可能足混亂--ê。為著欲了解到底有偌亂,ESA 有一台新 ê 踅太陽 ê Euclid 太空望遠鏡,最近才拄翕著 到今為止 上清楚 ê 恆星形成區 M78。影像中央 ê M78 kah 咱 ê 距離才差 1300 光年,而且有一个 5 光年大 ê 主要發光核心。這張相片 是用 可見光 kah 紅外光 翕--ê。M78 中央 ê 茄仔色色調 是 烏暗 塗粉 反射 高溫少年恆星 ê 藍光造成--ê。透過這个 華麗閣顯目 ê 天景,咱會當追蹤複雜 ê 塗粉帶 kah 雲絲。倒爿頂懸是 kah 伊相連 ê 恆星形成區 NGC 2071,正爿下跤是第 3 个 恆星形成區。這寡星雲攏是 獵戶座分子雲複合體 ê 一部份,咱會當用細台望遠鏡 tī 獵戶座皮帶 ê 北爿 揣著伊。 ——— 這是 N…
  continue reading
 
這是 tī 美國 Georgia 州庄跤暗暝定定看著 ê 景色:天頂 ê 月娘 tī 西爿地平線欲落去矣。相片是 tī 當地時間 5 月 10 號翻點進前翕--ê,因為感光時間傷長,倒爿彼粒頂月眉煞傷光。前景有一台長長 ê 灌溉設備,迒過 Bainbridge 市北方 24 公里遠 ê 農地面頂。這个 tī Georgia 州南部暗暝天頂 閃閃爍爍 ê 極光 kha-tián,確實是真罕得看著 ê 景色。太陽活跳區 AR 3664 最近 ê 強烈活動,引起地球極端地磁風暴,予本底干焦 tī 南北極才看會著 ê 極光,tī 頂禮拜拜六禮拜 ê 時陣,變做 tī Georgia 州南部、甚至 tī 地球閣較低緯度 ê 所在嘛看會著。太陽活動力若愈強,地球就會發生愈濟地磁風暴。 ——— 這是 NA…
  continue reading
 
造成地球最近產生極光 ê 上激烈 ê 太陽活跳區 AR 3664,若是行到太陽邊緣,會生做啥物款?Tī 遐,咱會當看著伊 ê 3D 結構。相片內底是一个大型 太陽日珥,看起來敢若有幾若支管,ùi 混亂 ê 太陽烏子區 AR 3664 伸去太空中。這是 ùi 這个激烈 ê 太陽活跳區噴出來 ê 粒子雲 ê 其中一个例。地球是比這款大型日珥 箍起來 ê 範圍 閣較細。這張一直咧變化 ê 太陽活跳區 相片,是 2 工前翕--ê。昨昏有出現 最近這幾年來 上強 ê 太陽 爍光(無 tī 相片內底),這擺 ê 爆發是 X 級--ê。太陽爍光發出 ê 紫外光,真緊就來到 地球大氣層,造成 北美 kah 南美 ê 短波 無線電跳電。就算這馬 AR 3664 已經踅到離地球較遠 ê 所在去矣,毋過這區 ka…
  continue reading
 
Tùi 大部份地球人來講,開放星團 NGC 2169 看起來就敢若是宇宙 ê 數字 37。抑是你感覺這是數字 42?Ùi 咱 ê 角度來看,這个無可能 ê 數字 星群 出現 tī 遮完全是巧合。伊是 tī 獵戶座 方向 3300 光年遠 ê 所在。Tùi 銀河系抑是開放星團來講,NGC 2169 是一个細粒星團,才 7 光年闊爾爾。NGC 2169 ê 恆星 是 ùi 仝一團塗粉氣體生出來--ê,in ê 年歲才 1100 萬歲爾爾。時間若長,這款 星團 tī 銀河系 內底會 拄著 其他恆星、星際雲,受著引潮力影響,就會散去。40 外億年前,咱 ê 太陽嘛有可能是 tī 類似 ê 開放星團 內底形成--ê。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê…
  continue reading
 
伊比地球閣較大。伊大甲毋免閣放大,你就會當 tī 太陽 表面看著伊。伊有強大 複雜 ê 磁場 kah 足濟 烏烏 ê 太陽烏子。伊去予標做 AR 3664,最近這幾年來愈變愈大區,這馬已經是上大區矣,而且引起連紲爆炸,造成大量高能粒子去攏地球,形成 美麗 ê 極光。而且可能會繼續落去。就算像 AR 3664 這款 太陽活跳區 足危險--ê,這區 ê 日冕物質噴射 (CME) 猶未 tùi 地球軌道衛星 抑是 地球表面電力網路 造成嚴重 ê 傷害。相片 內底是幾若工前 tī 意大利 羅馬 Civitavecchia 日落 ê 時陣翕著 ê 大區太陽活跳區。合成影像 包括短時間感光 ê 太陽表面,kah 模擬實際上看會著 ê 景色。上落尾,AR 3664 這馬 tī 太陽表面是 愈踅愈離開 地球…
  continue reading
 
北極 ê 極光通常袂走到遮爾南爿去。毋過,tī 一个大區 ê 太陽活跳區 AR 3664,因為磁場混亂,tī 表面產生爆炸,kā 大量 電子、質子、kah 較大質量 ê 帶電原子核 送入去 太陽系 內底。幾工後,日冕物質噴射(CME)影響著地球,引起極光。有回報講,這擺 ê 極光,行到離 北極 kah 南極 足遠 ê 所在去。這个天空 show 可能袂遐爾緊結束。太陽烏子足濟 ê 活跳區 AR 3664 已經噴出比以前閣較濟 ê CME,這可能會 tī 下暗抑是明仔載 影響著地球。毋過,活跳區這馬出現 tī 太陽邊緣,會隨踅過後壁,按呢就離 地球 愈來愈遠矣。這張相片是 chăng 暝天拄暗 ê 時陣 tī 波蘭 Racibórz 翕--ê 感光 6 秒 ê 紅色 輻射形 極光。相片內底遠遠…
  continue reading
 
踅烏洞咧行 ê 物件看起來會是啥款 ?吸積盤若是一个踅 烏洞 ê 發光吸積氣體,烏洞 ê 強大引力 會 kā 吸積盤 發出 ê 光拗彎,予伊看起來足特別--ê。這支動畫影片 提供咱視覺化 ê 效果。影片是 觀測者,抑就是你,ùi 吸積盤頂懸看 烏洞 ê 角度開始。 踅 tī 中心 烏洞 外口彼輾薄薄 ê 圓箍仔,是 光子球 ê 所在,內底是烏洞 ê 事件視界。這支影片上主要 ê 部份就是吸積盤。吸積盤 tī 倒爿是踅 tùi 你 ê 方向來,這部份會 變較光。咱繼續看 影片,這馬你 tī 烏洞 頂懸,ùi 頂懸 看 tùi 下底去。紲落來你迵過吸積盤,來到較遠彼爿。落尾閣轉來 你本來看烏洞 ê 角度。其中一段影像是真趣味,吸積盤顛倒反,毋過看起來毋是平--ê。像這款視覺化影片是足重要--ê,…
  continue reading
 
烏洞若是 kā 一粒恆星吞落去,會發生啥物代誌?細節 ê 部份咱毋知,毋過觀測 ê 結果有提供一寡新 ê 線索。2014 年,有一个 強力爆炸 去予 超新星自動巡天觀測計畫(ASAS-SN 計畫)ê 地面機器人望遠鏡 紀錄落來。隨後 NASA 踅地球 ê 雨燕衛星 kah 其他儀器,繼續做追蹤觀測。Tùi 發射線 做電腦模擬 ê 結果表示講,這應該是有一粒星去予遙遠 ê 超大質量烏洞 搝甲散去。這个相挵 ê 結果就畫 tī 這張藝術插圖 內底。烏洞 tī 中央,是一粒細細粒 ê 烏點。物質若是落 tùi 烏洞去,伊會 kah 其他物質相挵,造成溫度變懸。烏洞周圍有一个 吸積盤,過去是恆星 ê 熱物質,另外閣有一條 tī 烏洞自轉軸 方向 ê 噴射流。 ——— 這是 NASA Astronom…
  continue reading
 
這支影片紀錄著日頭 tī 日時 是按怎消失去--ê。這支縮時攝影影片 是 2024 年 4 月 8 號 tī 美國 Arkansas 州 山景城 翕--ê。影片開始 ê 時陣,有看著日頭有 太陽烏子,紲落來一部份太陽銀盤開始變暗去。才幾若分鐘,規粒 日頭 就去予前景 ê 月球 閘去矣。免一點鐘,日頭就完全去予 月球閘去 矣,干焦賰 ùi 後壁射出來 ê 日光,成做一跤 璇石手指。食甚 ê 時陣,規个天頂是暗--ê,予踅 tī 日頭外口彼輾 粉紅仔色日珥 煞變甲足出眾,壯觀 ê 日冕 tī 天頂嘛湠到規四界。中央 ê 日冕 是 kā 食甚階段翕 ê 相片疊出來 ê 結果。免幾若分鐘,影片欲煞進前,閣出現一擺璇石手指,這擺 ê 璇石是 出現 tī 月球另外一爿。紲落來 ê 一點鐘,天頂就 恢復正…
  continue reading
 
目前有一區近代上大陣 ê 太陽烏子群,當咧行過太陽表面。In 是 太陽活跳區 AR 3664,毋但面積大,而且活動力足強--ê,會向 太陽系 擲出粒子雲。其中,日冕物質噴射 (CME) 有一部份已經影響著地球,賰 ê 部份嘛隨欲來矣。Tī 極端環境下底,這寡太陽風暴 可能會造成一寡 地球軌道衛星發生故障、地球大氣層 小可仔變形、kah 電力網路無穩定。In 挵著 地球頂層大氣 ê 時陣,粒子會產生美麗 ê 極光,其中有一寡極光已經出現 tī 比平常時閣較倚南方 ê 地點。相片內底 ê 太陽活跳區 AR3664 kah 烏色 ê 太陽烏子,是昨昏 tī 意大利 羅馬 翕--ê 可見光影像。AR3664 ê 太陽烏子群足大--ê,你會當提頂個月 看 日全食 用 ê 日食目鏡來看,就看會著。這禮拜…
  continue reading
 
來!放予輕鬆,咱來看兩粒烏洞合併 ê 動畫。這支動畫是照 2015 年頭一擺 直接量著 重力波 ê 概念做--ê,模擬動畫是慢動作放送,實際上這規个過程才 3 分 1 秒 ê 時間爾爾。Tī 這个宇宙舞台,烏洞 tī 頭前,後壁 是 恆星、氣體、kah 塗粉。兩粒烏洞那踅倚那合併,落尾就合併做一粒。In 強大 ê 引力 kā in 後壁 ê 光 拗彎做 [愛因斯坦環][Einstein rings 1]。烏洞 合併了後,會予本底看袂著 ê 重力波,因為大質量天體 快速合併,造成看會著 ê 影像會 tī [愛因斯坦環][Einstein rings 2] 內底 kah 外口產生波動。LIGO 雷射干涉引力波天文台 量著 ê 重力波 叫做 GW150914,是 tī 13 億光年遠 ê 36 倍…
  continue reading
 
一粒恆星倚近烏洞會發生啥物代誌?恆星若是直接攏著一粒大質量 烏洞,這粒恆星會完全落入去、消失去。毋過 閣較有可能 ê 是,這粒恆星離烏洞足倚--ê,所以烏洞 ê 引力會共伊 ê 外層大氣搝開,甚至破壞伊 ê 結構。了後,恆星大部份 ê 氣體就袂落入去 烏洞 內底。這寡恆星受著 潮汐力 ê 影響去予拆散去,造成 in 可能變甲 kah 超新星平光,自動 巡天 觀測揣著愈來愈濟這款事件。Tī 這張藝術家畫 ê 插圖內底,有一粒恆星拄經過一粒大質量烏洞,擲出一寡氣體,繼續 tī 軌道頂懸咧行。踅 烏洞--ê、由 氣體 kah 塗粉組成 ê 吸積盤 內沿,會因為 受著搝拆 ê 影響,造成溫度衝懸,而且可能會 tī 恆星消失一段時間了後猶咧繼續 發光。 ——— 這是 NASA Astronomy Pi…
  continue reading
 
就算 in kah R2D2 機器人足成--ê,這 3 台並毋是你欲揣 ê 機器人。顛倒是,這个外殼內底裝 ê 是直徑 1.8 公尺大 ê 輔助望遠鏡 AT (ATs),是 智利 Atacama 沙漠 地區 Paranal 天文台 ê 望遠鏡。AT 望遠鏡是設計欲來 做干涉儀用--ê,這是一款 kah 8 公尺大 ê VLA 望遠鏡 配合 ê 懸解析度觀測技術。遮攏總有 4 台 AT 當咧運作,逐台下底攏鬥一台車仔,通予望遠鏡會當 tī 鐵枝路頂懸 徙來徙去,組合做無仝 ê 排列,鬥做一个較大單位 ê 望遠鏡。為著欲當做干涉儀使用,逐台望遠鏡接收著 ê 光線會送去 tī 地下道 ê 反射鏡系統 ê 共同焦點。這 3 台 AT 天頂有 大麥哲倫星雲 kah 小 麥哲倫星雲,in 兩个攏是咱銀河…
  continue reading
 
明亮 ê 長株圓星系 Messier 87 (M87) 是超大質量烏洞 in 兜。2017 年 ê 時陣,伊 ê 影像頭一擺去予地球 ê 事件視界望遠鏡 翕著。這幅 Spitzer 太空望遠鏡 紅外線影像內底 ê 藍色大型星系,是離咱 5500 光年遠 ê 巨人,M87 室女座星系團。雖罔講 M87 看起來就敢若是雲,無啥物特殊,毋過 Spitzer 影像確實有記錄著 ùi 星系中央噴出來 ê 相對論噴射流。咱會當 tī 這幅圖正爿頂懸 ê 插入圖看著,噴射流是湠到幾若千光年遐爾長。正爿 較光 ê 噴射流 當 leh 倚近咱 ê 視線方向。另外一方面,噴另外一个方向 ê 噴射流,雖罔講咱看袂著,毋閣伊產生 ê 衝擊波,kā 一个較暗 ê 弓形物質照予光。正爿下跤 ê 插入圖就是文章內底講著-…
  continue reading
 
木星大細 ê 系外行星 WASP-43b kah 地球 ê 距離才 280 光年爾爾,伊踅伊 ê 母恆星一輾是 0.8 个地球日,而且 kah 伊 ê 母行星 因為潮汐鎖定,會用仝一面面對伊 ê 母恆星。伊 kah 中央彼粒細粒、溫度較低 ê 太陽 ê 距離是 200 萬公里,這个距離是無夠水星軌道 ê 25 分 1。毋過,面對母恆星彼爿 ê 日時,若是照鬥 tī James Webb 太空望遠鏡 頂懸 ê MIRI 儀器 tī 紅外線波段 量著 ê 溫度來看,差不多是華氏 2500 度。Tī 這張 熱系外行星軌道圖 內底,Webb 太空望遠鏡 嘛有量著 伊暗暝 ê 溫度,一直攏有 華氏 1000 度以上。這表示講,強力 ê 赤道風 有共大氣層內底 日時加溫 ê 氣體,tī 伊完全冷去進前,…
  continue reading
 
Ùi 真正 ê 宇宙尺度來看,M100 是足壯觀--ê,逐家 kā 伊叫做 大設計 捲螺仔星系。這个大型星系有超過 1000 億粒恆星 tī 內底,伊有明確 ê 捲螺仔手骨,kah 咱 ê 銀河系 足成--ê。M100,嘛叫做 NGC 4321,是 室女座星系團 內底上光 ê 成員之一,kah 會梳妝打扮 ê 后鬃座 差 5600 萬 光年 遠。Tī 這張望遠鏡影像內底,正向 ê 大設計捲螺仔星系 kah 正爿頂懸彼个無遐爾顯目 ê 側向捲螺仔星系 NGC 4312,做伙佔天頂 1 度闊 ê 視野。這張相片是 tī 地球頂懸 ê 美國 Arizona 州 Flagstaff 附近一个 o͘-mih-mah ê 天頂,開 21 點鐘久 ê 感光時間翕--ê,有翕著藍色星團 kah 複雜 ê 塗…
  continue reading
 
對一寡人來講,這个星雲看起來敢若是一粒 魚 頭。毋過,這个彩色 ê 宇宙肖像 其實是 IC 1795 內底 ê 發光氣體 kah 閘光 ê 塗粉雲。IC 1795 是一个 tī 仙后座 北方 ê 恆星形成區。這个星雲 ê 色水是採用 哈伯色盤 ê 色。是共酸素、水素、kah 硫磺原子 ê 狹頻發射線,對應到 藍色、青色、kah 紅色去。閣共闊頻濾鏡 tī 這區紀錄 ê 資料濫入去,才變做這張影像。IC 1795 tī 天頂 kah 英仙座內底彼个有名 ê 雙星團 無蓋遠,就 tī 心臟星雲 IC 1805 邊仔,是大型分子雲邊緣 ê 恆星形成區複合體 ê 一部份。這个大型恆星形成複合體離咱才 6000 光年 遠,伊是綴咱銀河系 ê 英仙座捲螺仔手骨咧行。照這个距離來估算,IC 1795 ê …
  continue reading
 
恆星系統 GK Per 干焦 kah 相片 內底 3 个星雲內底 ê 2 个有關係。英仙座 GK 內底 ê 新星 英仙座 1901 就 tī 1500 光年 遠 ê 所在,是目前為止有紀錄--ê,第二近 ê 新星。正中央是一粒 白矮星,伊進前是一粒 類太陽恆星,這是伊留落來 ê 核心。伊去予圓形 ê 煙火星雲包 tī 內底,這个星雲是 ùi 白矮星表面 噴出來 ê 氣體。這个白矮星 發生 熱核爆炸,光度變甲足光--ê,咱叫是講有一粒新 ê 星,就 kā 叫做 新星,這 tī 1901 年 ê 時陣有紀錄落來。踅 tī 煙火星雲外口彼輾紅光氣體,過去是中心彼粒恆星 ê 大氣層。這款氣體 tī 新星 爆炸進前去予擲出來,湠開了後,看起來就敢若是 行星形星雲。畫面頂懸 較暗 ê 殕色氣體,是拄仔好…
  continue reading
 
這個月初,日頭拄落去 ê 時陣,西爿天頂出現 3 粒足光 ê 天體,予經驗豐富 ê 觀星者有滿意。咱上熟 ê 是 月娘,就 tī 相片頂懸,這馬是月眉 相。月球其他 ê 部份雖然較暗,毋過因為去予 地球 反射太陽 ê 光照著,嘛猶看會著。光爍爍 ê 木星 是 太陽系 內底上大粒 ê 行星,就 tī 倒爿頂懸。上特別 ê 是 彗星 12P/Pons-Brooks,就 tī 月娘下底。伊有一條較粗 ê 塗粉尾溜 tī 正爿,毋過予人 印象較深 是 湠 tùi 頂懸去 ê 離子尾溜。這張相片是 kā 幾若張 tī 仝一个所在、用仝一台 kha-mé-lah 連紲翕 ê 相片疊做伙 ê 合成影像,是 tī 西班牙 ê Girona 省 Llers 庄頭附近翕--ê。頂禮拜 彗星 Pons-Brook…
  continue reading
 
日頭若 tī 天頂,毋過天色是暗--ê、四面 ê 地平線是光--ê,按呢你可能是徛 tī 月娘 ê 烏影下底,拄著日全食矣!實際上,這張 通天的月娘烏影 全景組合影像 是 tī 地球美國 Arkansas 州 Shirley 附近 ê 農場翕--ê。這張相片是 tī 4 月 8 號 日全食 彼工,好天 ê 時陣翕--ê。你若是徛 tī 月球烏影帶 ê 中心線附近,食甚階段 就會超過 4 分鐘。Tī 食甚階段,除了會當看著 踅 tī 月盤外口 彼輾日冕,嘛會當看著幾若粒行星 kah 恆星。其中 這內底上好揣--ê,是金星 kah 木星,in 就 tī 食日 ê 正爿下底 kah 倒爿頂懸。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podca…
  continue reading
 
環形星系 (M57) 比你 ùi 細台望遠鏡看著 ê 閣較複雜。上明顯 ê 中央環 差不多有 1 光年 闊。毋閣這張 足長時間感光 ê 影像,是 ùi 三台無仝 ê 大型望遠鏡影像資料 組合起來--ê,欲 探索 離 星雲 中央 ê 恆星足遠 ê 發光氣體 ê 環形雲絲。這个 組合影像 有 ùi 酸素發--出 ê 紅光,tī 可見光 kah 紅外線 攏有。這个環形星雲是搝長 ê 行星形星雲,是像 太陽 ê 恆星 tī 演化過程 kā 外層大氣擲--出去,落尾變做 白矮星。這个 環形星雲 離咱 2500 光年遠,to̍h tī 音樂星座 天琴座 遐。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版:https://apod.n…
  continue reading
 
Tī 北半球春天 ê 時陣,欲 tiàm 東部地平線頂懸揣著光爍爍 ê 軒轅十四 是真簡單 ê 代誌。軒轅十四 是獅仔座 ê alpha 星,是這幅 望遠鏡視野 中心彼粒鑿目 ê 天星。伊 kah 咱 ê 距離才 79 光年遠爾爾,是一粒 燒熱、自旋速度足緊 ê 恆星,咱這馬知影伊是多星系統 ê 其中一粒。軒轅十四下底有一搭猶未消失、霧霧 ê 光,是 ùi 細粒星系 獅仔座一 內底來--ê。獅仔座一 是一个 長株圓矮星系,是 本星系群 ê 成員之一。本星系群內底閣有 咱 銀河系 kah 仙女座星系 M31。獅仔座一 kah 咱 ê 距離差不多有 80 萬光年遠,去予人認為講是 踅咱銀河 ê 細粒衛星星系內底上遠--ê。毋過 矮星系 獅仔座一 已經有 證據 講,伊 ê 中心有一粒超大質量烏洞,…
  continue reading
 
NGC 604 是 一个大型 ê 恆星托兒所,大細差不多有 1300 光年闊,就 chhāi tī 300 萬光年遠 ê 厝邊捲螺仔 星系 M33 ê 捲螺仔手骨 頂懸。伊差不多是 銀河系 ê 獵戶座星雲 ê 100 倍大,獵戶座星雲 是 kah 地球上倚 ê 大型恆星形成區。實際上,tī 本星系群 ê 恆星形成區內底,NGC 604 是第二大 ê,干焦比 劍魚座 30 較細。劍魚座 30 嘛是 大麥哲倫星雲 內底 ê 蜘蛛星雲。James Webb 太空望遠鏡 ê NIRCam 翕 ê 這張予人讚嘆 ê 紅外線影像,有翕著 NGC 604 內底足幼 ê 氣泡 kah 閬空。這 ê 結構是這區 200 外粒,猶 tī 性命週期 早期階段 ê 高溫大質量少年恆星 ê 高能恆星風 kā 雕出來-…
  continue reading
 
Úi 咱 銀河系 內底看,NGC 1232 是面對咱 ê 正向星系。這个大閣媠 ê 捲螺仔星系 差不多有 20 萬光年闊,就 tī 南天 ê 流水星座 波江座遐,kah 咱 ê 距離是 4700 萬光年遠。這張清楚、多彩 ê 望遠鏡影像 NGC 1232,有包括 這个遙遠 ê 島宇宙 足濟重要 ê 細節。這个星系 ê 色水 ùi 核心到外口 ê 變化是按呢:星系中心是發黃光 ê 老歲仔恆星,外圍 ê 大支捲螺仔手骨 是少年藍色星團 kah 發紅光 ê 恆星形成區。NGC 1232 邊仔有一个較細毋過誠顯目 ê 星系伴,是 棍螺仔星系 NGC 1232A。毋過伊 ê 距離應該是閣較遠,差不多是 3 億光年遐爾遠,按呢伊就無啥可能會 kah NGC 1232 產生交互作用。是講,彼个顯目、有光尖…
  continue reading
 
明仔載 ê 日全食 敢會拄著好天?這个問題已經 tī 足濟想欲看日全食 ê 北美洲人 心內想過幾若擺矣。這个問題嘛仝款 tī 2017 年 8 月 日全食經過北美 ê 時陣出現。彼陣 ê 日全食,全食帶 ùi 美國 西岸 ê Oregon 州 到 美國東岸 ê 南 Carolina 州。毋過,日偏食 kah 明仔載仝款,會經過規个 北美。是講真不幸,2017年 ê 時陣,足濟所在 ê 日頭攏去予雲閘去矣。毋過有一个所在有看著,就 tī Wyoming 州 ê Green River 湖 ê 湖邊。一搭一搭 ê 雲 tī 天頂出現 ê 距離有夠遠,所以才有法度翕出這組 kā 日全食 囥 tī 相片中央 ê 連紲影像。食甚 ê 時陣,日頭 去予烏暗 ê 月娘 規个閘牢,日冕 ùi 月娘後壁湠出來…
  continue reading
 
恆星是按怎形成這个美麗 ê 星雲?發射星雲 NGC 6164 ê 中央是一粒 質量特別大 ê 恆星。這粒恆星,捌去予比做 蚵仔 ê 真珠 抑是 阿拉神話內底 ê 天龍 保護 ê 卵。咱會當 tī 相片 中央看著這粒 編號 HD 148937 ê 恆星,伊 ê 溫度懸甲會發出 紫外光,會予邊仔氣體 ê 溫度變較懸。這款氣體應該是進前 ùi 恆星擲出來--ê,可能是 kah 踅伊咧行 ê 星伴 產生 重力交互作用 ê 結果。擲出來 ê 物質可能去予大質量恆星 ê 磁場 搝牢咧,落尾 形成對稱 ê 雙極星雲。NGC 6164 ê 闊度差不多有 4 光年 大,就 tī 南天星座 矩尺座 方向,離咱有 3600 光年遠。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day…
  continue reading
 
是啥物 tī 雲內底創出這个大型 X 型烏影?這是下底 ê 機尾雲 ê 烏影。飛龍機咧飛 ê 時陣,iăn-jín ê 排氣若是較澹,就會產生水珠仔。這寡水珠仔可能會 tī 地球 較寒 ê 頂懸大氣 內底結凍。這寡擋較久 ê 水流 kah 冰流 會散射 日頭 ê 光線,按呢 ùi 下底看起來就會較光。毋過 tī 真少情形下,日頭接近地平線 ê 時陣,機尾雲 嘛會當 ùi 下底照予光。這寡機尾雲 向天頂 投影出長長 ê 烏影,一般是看袂著,除非遐有較懸 ê 雲層。這个景色是這個月初 tī 土耳其 伊斯坦堡 ê 狀況。其實地球 四界 攏看會著 機尾雲,而且一般講來,in 若是掠著 紅外線,會予地球變較 燒。毋過 in 若是有效率咧反射 日光,會予地球變較冷。這張相片是一个感覺意外 ê 攝影師 t…
  continue reading
 
是講,你知影 ê 火山敢有法度按呢生?予一寡人較 意外 ê 是,Etna 火山 有當時仔會衝 圓箍仔煙。用專業術語來講,這款圓箍仔煙就叫做 渦旋環。這是因為火山壁 kā 欲噴出去 ê 煙霧 較倚壁邊 ê 氣體速度變較慢,造成較倚內部 ê 氣體 ê 相對速度變較緊。結果形成一个低壓區,予噴出來 ê 火山氣體 kah 火山烌 踅做一个 圓箍仔。這是一个咱熟似 ê 幾何結構,tī 伊衝懸 ê 時陣,煞意外誠穩定。圓箍仔煙 是足罕得看著,需要 風喙 ê 幾何結構、噴射煙 ê 速度、kah 平靜 ê 外部大氣攏配合甲好勢好勢,才會出現。這張影像 是 2 禮拜前 tī 意大利 Sicily 島 Gangi 翕--ê,咱會當看著幾若个火山噴出來 ê 圓箍仔煙。這个景色去予天光進前 ê 日頭 照甲 紅記記,…
  continue reading
 
4 月 8 號這工,月球 ê 烏影 迒過北美洲,逐日食 ê 民眾 若是有 tī 這條狹狹烏影帶 ê 中央線,就會看著日全食。璇石環就是 tī 日全食過程中,初一 ê 月娘烏影 kā 日頭閘牢,tī 天色變暗去 ê 前後,攏總爍兩改 ê 現象。這个 tī 天頂出現一目𥍉 ê 寶石,會綴 tī 食甚階段 ê 進前 kah 後壁出現。這个時陣,太陽盤 ê 光 ùi 月球邊緣 迵過來,變做一跤 tī 夜空中 ê 璇石手指。這張戲劇性 ê 縮時攝影合成相片,是 tī 美國 Arkansas 州中北部翕--ê,有翕著 這擺日全食 出現 ê 兩擺璇石環。兩擺 ê 璇石環是 tī 食甚階段,去予空靈美麗 ê 太陽日冕 kā 隔--開--ê。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of …
  continue reading
 
On April 8, 2024, North America experienced its last total solar eclipse until the 2040s. As the Moon’s shadow fell across the U.S., NASA sent Curious Universe producers out into the field across the path of totality to talk to space nerds and eclipse scientists. In this special bonus episode of our Sun Series, we’ll relive the special day together…
  continue reading
 
Loading …

빠른 참조 가이드