باخبر: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱ مه

29:32
 
공유
 

Manage episode 291277564 series 2908251
Player FM과 저희 커뮤니티의 Iran International ایران اینترنشنال 콘텐츠는 모두 원 저작자에게 속하며 Player FM이 아닌 작가가 저작권을 갖습니다. 오디오는 해당 서버에서 직접 스트리밍 됩니다. 구독 버튼을 눌러 Player FM에서 업데이트 현황을 확인하세요. 혹은 다른 팟캐스트 앱에서 URL을 불러오세요.
روز جهانی کارگر در ایران با تجمع اعتراضی کارگران در چهار شهر بزرگ شروع شد کارگران هفت تپه بیانیه دادند، ماحصل اعتصاب ها و اعتراض های سال گذشته، افشای فساد مدیران و اتحاد کارگران بود همزمان سایه بیکاری بر سر بیش از۳ میلیون نفر جمعیت فعال به گزارش مرکز آمار ایران

2659 에피소드